Tin tức

Trang Bị Đồng Hành

20/12/2020

Giới thiệu

 

  • Trang bị Đồng Hành dùng để trang bị cho Bạn Đồng Hành nâng cao thuộc tính của nhân vật.
  • Trang bị Đồng Hành KHÔNG được tính Tài Phú.
  • Cố tình mang Trang bị dùng cho nhân vật lên ô dành cho Trang bị Đồng Hành hoặc ngược lại sẽ bị hệ thống tự động cho ra đảo.

 

Hướng dẫn có Trang Bị Đồng Hành

 

  • Tham gia Tống Kim đạt tích lũy 5000 điểm trở lên nhận được Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (Không Khóa).

 

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Tống Kim (Chi tiết)
  • 4 Trận/Ngày: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50
  • Tích lũy từ 5.000 – 10.000 điểm: 20 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
  • Tích lũy từ 10.000 – 13.000 điểm: 30 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
  • Tích lũy từ 13.000 điểm trở lên: 35 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành

 

  • Sử dụng Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành ngẫu nhiên nhận 1 trong số các loại mãnh ghép: Vũ Khí, Áo, Nhẫn Tay, Phù.

 

Công thức ghép

 

  • Mang 200 mảnh ghép cùng loại và 50 vạn Đồng Thường đến NPC Cổ Phong Hà để đổi lấy Trang Bị Đồng Hành tương ứng.