Tin tức

Tống Kim nhận Tiền Du Long từ 18h00 Ngày 20/05/2021

11/05/2021

 • Để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của máy chủ phần thưởng Tống Kim tại Phụng Kiếm, sẽ có một số chỉnh sửa sau 18h00 Ngày 20/05/2021 như bảng bên dưới, nay thông báo đến Anh/em được rõ.
 • Phần chữ màu đỏ có nghĩa phần thưởng được thay đổi
Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng

Chiến Trường Tống Kim

 • Thời gian: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50 Hàng Ngày
 • Mỗi ngày diễn ra 4 trận: Không giới hạn số lần tham gia
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Tích lũy từ 1.000 – 3.000 điểm: 5.000.000 EXP, 2 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 5.
 • Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 5.000.000 EXP, 5 vạn Đồng Khóa, 25 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6, 30 Tiền Du Long.
 • Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 5.000.000 EXP, 8 vạn Đồng Khóa, 35 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, 40 Tiền Du Long.
 • Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 5.000.000 EXP, 10 vạn Đồng Khóa, 45 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, 1 Huyền Tinh Cấp 6, 50 Tiền Du Long.
 • Tích lũy từ 10.000 – 15.000 điểm: 5.000.000 EXP, 15 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, 2 Huyền Tinh Cấp 6, 50 Tiền Du Long.
 • Tích lũy từ 15.000 – 20.000 điểm: 5.000.000 EXP, 15 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 7, 60 Tiền Du Long.
 • Tích lũy từ 20.000 điểm trở lên: 5.000.000 EXP, 15 vạn Đồng Khóa, 50 vạn BạcKhóa, 2 Huyền Tinh Cấp 7, 60 Tiền Du Long.