Tin tức

Tiền Du Long Tống Kim giai đoạn 129 – Phụng Kiếm

13/08/2021

Chiến Trường Tống Kim

  • Thời gian áp dụng từ 18h00 Ngày 16/03
Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Tống Kim (Chi tiết)
  • 4 Trận/Ngày: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50
  • Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 50 Tiền Du Long
  • Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 60 Tiền Du Long
  • Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 70 Tiền Du Long
  • Tích lũy từ 10.000 – 20.000 điểm: 80 Tiền Du Long
  • Tích lũy từ 23.000 điểm trở lên: 100 Tiền Du Long