Tin tức

Lộ trình mở giới hạn cấp độ 109 & hoạt động Bá Vương

01/06/2022

Tính năng Thời gian
 • Từ 11h00 Thứ 7 Ngày 16.04.2022
 • Mở giới hạn Ngũ Hành Ấn tối đa 100 điểm
 • Mở song tu mỗi nhân vật chơi tối đa 2 phái
 • Mở Rương vừa đẹp vừa cao quý
 • Từ 00h00 Thứ 2  Ngày 18.04.2022
 • Võ Lâm Cao Thủ 55
 • Từ 09h35 Thứ 4 Ngày 20.04.2022
 • Cập nhật xếp hạng Phi Phong
 • Từ 03h00 Thứ 2 Ngày 25.04.2022
 • Từ 00h00 Thứ 3 Ngày 26.04.2022
 • Mở giới hạn Ngũ Hành Ấn tối đa 300 điểm
 • Võ Lâm Cao Thủ 75
 • Từ 09h35 Thứ 5 Ngày 28.04.2022
 • Từ 00h00 Thứ 5 Ngày 05.05.2022
 • Mở giới hạn Ngũ Hành Ấn tối đa 500 điểm
 • Mở tam tu mỗi nhân vật chơi tối đa 3 phái
 • Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Từ 08h00 Thứ 7 Ngày 14.05.2022
 • Từ 07h00 Thứ 5 Ngày 12.05.2022
 • Mở giới hạn cấp 99
 • Tu Luyện Bí Cảnh
 • Phó Bản Quân Doanh
 • Cửa tiệm Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Cửa tiệm Chúc Phúc
 • Từ 00h00 Thứ 7 Ngày 21.05.2022
 • Mở giới hạn Ngũ Hành Ấn tối đa 700 điểm
 • Võ Lâm Cao Thủ 95
 • Từ 15h35 Thứ 7 Ngày 28.05.2022
 • Mở giới hạn cấp 109
 • Từ 00h00 Thứ 7 Ngày 25.06.2022
 • Mở giới hạn Ngũ Hành Ấn tối đa 1000 điểm
 • Tần Lăng-Tần Thủy Hoàng
 • Từ 00h00 Thứ 7 Ngày 25.06.2022
 • Bạn Đồng Hành Thường
 • Từ 00h00 Thứ 7 Ngày 25.06.2022
 • Mở giới hạn cấp 119
 • Chưa xác định
 • Bạn Đồng Hành TDC
 • Chưa xác định