Tin tức

Lịch trình mở giới hạn cấp độ 119 và hoạt động Thiên Kiếm

19/10/2021

 • Lịch trình mở giới hạn cấp độ và hoạt dộng tại Thiên Kiếm được tổng hợp trong bảng bên dưới:

 

Tính năng Thời gian
 • Mở giới hạn cấp 69
 • Từ 11h00 Thứ 7 Ngày 13/11/2021
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 100 điểm
 • Võ Lâm Cao Thủ 55
 • Từ 09h35 Thứ 3  Ngày 16/11/2021
 • Mở giới hạn cấp 79
 • Từ 00h00 Thứ 3 Ngày 23/11/2021
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 300 điểm
 • Mở Tam Tu – Mỗi nhân vật chơi tối đa 3 phái
 • Võ Lâm Cao Thủ 75
 • Từ 09h35 Thứ 5 Ngày 25/11/2021
 • Mở giới hạn cấp 89
 • Từ 00h00 Thứ 6 Ngày 03/12/2021
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 500 điểm
 • Mở Tam Tu – Mỗi nhân vật chơi tối đa 4 phái
 • Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Từ 08h00 Thứ 7 Ngày 11/12/2021
 • Công Thành Chiến
 • Từ 08h00 Thứ 5 Ngày 09/12/2021
 • Mở giới hạn cấp 99
 • Từ 00h00 Thứ 7 Ngày 05/01/2022
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 700 điểm
 • Mở Tam Tu – Mỗi nhân vật chơi tối đa phái
 • Võ Lâm Cao Thủ 95
 • Từ 15h35 Thứ 4 Ngày 05/01/2022
 • Mở giới hạn cấp 109
 • Từ 00h00 Thứ 7 Ngày 10/02/2022
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 1000 điểm
 • Tần Lăng-Tần Thủy Hoàng
 • Từ 15h35 Thứ 7 Ngày 10/02/2022
 • Bạn Đồng Hành Thường
 • Từ 00h00 Thứ 7 Ngày 10/02/2022
 • Mở giới hạn cấp 119
 • Từ 00h00 Thứ 7 Ngày 26/03/2022
 • Bạn Đồng Hành TDC
 • Từ 00h00 Thứ 7 Ngày 26/03/2022