Tin tức

Lịch trình mở cấp 139 & hoạt động máy chủ Phụng Kiếm

26/09/2021

Lịch trình mở giới hạn cấp độ và các hoạt dộng tại Phụng Kiếm được tổng hợp trong bảng bên dưới:

 

 

 

 

Tính năng Thời gian
 • Mở giới hạn cấp độ 69
 • Từ 11h00 Thứ 7 Ngày 27/03/2021
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 100 điểm
 • Võ Lâm Cao Thủ 55
 • Từ 09h00 Thứ 2  Ngày 29/03/2021
 • Mở giới hạn cấp độ 79
 • Từ 00h00 Chủ nhật Ngày 04/04/2021
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 300 điểm
 • Mở hoạt động Thông Thương
 • Võ Lâm Cao Thủ 75
 • Từ 09h00 Chủ nhật Ngày 04/04/2021
 • Mở giới hạn cấp độ 89
 • Từ 00h00 Thứ 3 Ngày 13/04/2021
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 500 điểm
 • Mở hoạt động Công Thành Chiến
 • Từ 19h30 Thứ 5 Ngày 22/04/2021
 • Mở hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Từ 19h30 Chủ nhật Ngày 24/04/2021
 • Mở giới hạn cấp độ 99
 • Từ 00h00 Thứ 3 Ngày 27/04/2021
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 700 điểm
 • Mở shop Tranh Đoạt Lãnh Thổ và Chúc Phúc
 • Tranh Đoạt Lãnh Thổ: Từ 06h00 Thứ 5 Ngày 06/05/2021
 • Chúc Phúc: Từ 06h00 Thứ 3 Ngày 11/05/2021
 • Võ Lâm Cao Thủ 95
 • Từ 15h35 Thứ 7 Ngày 01/05/2021
 • Mở giới hạn cấp độ 109
 • Từ 00h00 Chủ nhật Ngày 30/05/2021
 • Mở giới hạn nâng cấp Ngũ Hành Ấn tối đa 1000 điểm
 • Tần Lăng – Tần Thuỷ Hoàng
 • Mở Bạn Đồng Hành (thường)
 • Trang bị Đồng Hành cấp 1
 • Mở giới hạn cấp độ 119
 • Từ 00h00 Thứ 6 Ngày 02/07/2021
 • Trang bị Đồng Hành cấp 2
 • Mở nâng cấp Luân Hồi Ấn cấp 1
 • Chân Nguyên tu luyện
 • Mở giới hạn cấp độ 129
 • Từ 00h00 Thứ 6 Ngày 02/08/2021
 • Mở Bạn Đồng Hành (Tiêu Dao Cốc)
 • Mở nâng cấp Luân Hồi Ấn cấp 2
 • Mở giới hạn cấp độ 139
 • Từ 00h00 Thứ 2 Ngày 18/09/2021
 • Trang bị Đồng Hành cấp 3
 • Mở nâng cấp Luân Hồi Ấn cấp 3