Tin tức

Hướng dẫn khắc phục lỗi C++

05/01/2022

  • Bước 1: Mở thư mục chứa game tìm file Config.exe, chỉnh chế độ sang 2D, sau đó nhấn Cập Nhật

  • Bước 2: Chuột phải vào file Game.exe chọn properties

  • Bước 3: Chọn tiếp Compatibility đánh dấu tick vào ô:Run this program … và chọn Windows 7, Đánh dấu tích vào ô Reduced color mode và chọn 16-bit (65536) color, nhấn Apply và OK