Tin tức

Hướng dẫn Đoán Hoa Đăng (Cấp 50)

08/04/2023

Hướng dẫn Đoán Hoa Đăng

  • Thời gian diễn ra: Thứ 2, 4 và 5
  • Sử dụng Vô Hạn Truyền Tống Phù chọn Đoán Hoa Đăng để đến NPC hoạt động
  • Sau khi đến vị trí Đoán Hoa Đăng, đối thoại với NPC Nhan Như Ngọc để tham gia
NPC Ghi chú

  • Đối đáp tối đa 30 câu
  • Đáp Đúng: 1 Huyền Tinh Cấp 4
  • Đáp Sai: Không có phần thưởng